top of page
IMG_3963_edited.jpg

Animacja misyjna

cross-2641241_1920.jpg

Dlaczego animacja misyjna?

social-media-2489595_1920.jpg

W jaki sposób?

migration-3129340_1920.jpg

W jakim celu?

43683703072_5710fd03a2_o.jpg

Zadaniem mojego życia

i Zgromadzenia, do którego należę, jest budzić coraz większe zainteresowanie misjami

i zakorzenić je we wszystkich sercach.

bł. Maria Teresa Ledóchowska

Słowa Apostoła Narodów: Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii       (1 Kor 9,16) pomimo upływu wieków - są nadal aktualne i są skierowane do naszych współczesnych wspólnot. Na Ewangelię Chrystusa czekają nie tysiące, lecz miliardy ludzi. Dla tej ogromnej liczby ludzi nagląca jest potrzeba misji. Dlatego misjonarze wciąż wyjeżdżają. Posłani przez Kościół idą i głoszą Dobrą Nowinę o Chrystusie gdyż: Wiara umacnia się gdy jest przekazywana (RMi 2). Każdy z nas wie na czym polega codzienna praca misjonarza, ale czy każdy z nas wie, że ma pomagać i angażować się misyjnie? Istotnie, możemy żyć naszą wiarą, wzrastać w niej jedynie jeśli dajemy świadectwo Jezusowi słowami i czynami, jeśli stajemy się misjonarzami. Uświadomienie sobie tego pozwoli zrozumieć, że chrześcijaninem można być w pełni tylko wtedy, gdy wypełnia się misję. Pomoże nam w tym właśnie animacja misyjna, która kształtuje w nas serce misyjne. Aby tak się stało musimy pamiętać, że animacja misyjna jest głównie dziełem Ducha Świętego. To Duch Święty otwiera nasze serca do współpracy z Nim i uzdalnia nas do dzielenia się darem wiary, aby w ten sposób każdy z nas wypełnił swoją misję, którą otrzymał od Zmartwychwstałego Pana.

Cel
Dlaczego
Apostolat2.jpg

Celem animacji misyjnej jest doprowadzenie uczniów Chrystusa do współpracy misyjnej. Animacja misyjna wyrabia w nas postawy otwartości na współpracę i pomaga przejść od postawy słuchania do postawy działania. Ożywienie misyjnej współpracy następuje wtedy, gdy w sercu wierzącego rodzi się nowa troska i pragnienie czynienia miłosierdzia oraz pytanie: co ja mogę zrobić dla misji?

 Każdy z nas może coś ofiarować misjom. Św. Jan Paweł II wielokrotnie wzywał nas i zachęcał  do podjęcia współpracy misyjnej mówiąc:

„W dziele misyjnym konieczna jest współpraca wszystkich. Nikt w rzeczywistości, nie jest aż tak biedny, by nie mógł nic ofiarować. Udział w misji dokonuje się przede wszystkim przez modlitwę, poświęcenie i ofiarowanie Bogu swoich cierpień”.

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2000 roku

DSC_0501.JPG

 1. To, co może w nas ożywić ducha misyjnego to modlitwa za misje i misjonarzy. Będziemy modlić się  z większym zapałem gdy usłyszymy świadectwa ich życia. Dlatego ważne są spotkania z misjonarzami  w parafiach.

 2. Wielką wagę mają wygłoszone prelekcje misyjne, które mogą uformować nasze serce i wrażliwość na sprawy misji.

 3. Ważnym środkiem w animacji misyjnej jest informacja. Tu swoją rolę doskonale spełniają środki masowego przekazu jak: czasopisma misyjne, artykuły, audycje radiowe, Internet.

 4. W szkole ważną rolę mają katechezy, które pomogą dzieciom i młodzieży poznać problemy i kontekst pracy misyjnej.

 5. Dynamizm misyjny może wypełniać szkoły, gdy wykorzystamy odpowiednią przestrzeń na stałą animację: tablice ogłoszeń, plakaty, kącik misyjny.

 6. Dobrze prowadzona animacja może przyczynić się do powstania grupy misyjnej wśród dzieci, która działając w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci pomoże dzieciom wzrastać misyjnie i angażować się  w służbę dzieciom z innych krajów.

Sposób

Siostry klawerianki realizują to zadanie  poprzez:

 1. ożywienie działalności misyjnej słowem  i pismem

 2. redagowanie czasopism misyjnych w różnych językach

 3. tworzenie grup misyjnych

 4. głoszenie prelekcji i katechez misyjnych

 5. prowadzenie korespondencji z misjonarzami i dobroczyńcami misji

edited-1318.jpg
bottom of page