Nabożeństwo do Matki Bożej Dobrej Rady w ostatnich latach bardzo się rozpowszechniło i wciąż wzrasta. Bardzo się do tego przyczyniła szczególna cześć Papieża Leona XIII, który wzywał Maryję pod takim tytułem. Za pontyfikatu Piusa X wezwanie "Mater boni Consilii, ora pro nobis" zostało włączone do Litanii Loretańskiej. Sanktuarium w Genazzano, gdzie od 1467 roku znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Dobrej Rady, przez "Breve" Leona XIII z 17 marca 1903 r. zostało podniesione do rangi bazyliki. Już dwa razy cudowny obraz w Genazzano był przyozdabiany drogocennymi koronami ze złota i klejnotów: po raz pierwszy w 1682 roku, a po raz drugi w 1867 roku przez Kardynała Amat'a, Biskupa Palestriny. Co roku tłumy pielgrzymów odwiedzają sanktuarium w Genazzano, powierzone opiece Ojców Augustynianów. Wszyscy, wielcy i mali, bogaci i biedni zwracają się tu do Maryi o radę i pomoc w swych potrzebach doczesnych, a jeszcze bardziej

w potrzebach duchowych.

 

Skąd to szczególne nabożeństwo do Maryi, Matki Dobrej Rady? Zasadniczy powód jest z pewnością ten sam, jak odnośnie nabożeństwa do Ducha Świętego. Żyjemy w smutnych czasach, w których wielu ludzi mija się ze swoim powołaniem. Są to czasy niespokojnego pośpiechu i gorączkowej działalności, w których zbyt łatwo rzuca się w ramiona ludzkiej roztropności, pozwalając prowadzić się duchowi tego świata, który ze swej natury sprzeciwia się duchowi Bożemu. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest chybiony cel życia. My same lękamy się, że coś takiego i nam może się przydarzyć

i w poczuciu naszej niewystarczalności pragniemy gorąco tego cennego daru Ducha Świętego, daru Rady, który powinien kierować każdym naszym działaniem. Dar jest łaską, którą musimy sobie wymodlić. A do kogóż uciekać się o pośrednictwo, jak nie do Maryi, Matki Dobrej Rady? To opatrznościowe i wzruszające nabożeństwo do Matki Bożej Dobrej Rady rodzi się właśnie z poczucia naszej niemocy i potrzeby opieki z góry, w mocnym przekonaniu, że wzywając ją pod tym tytułem doświadczymy jej pomocy.

 

Dwie szczególne racje umacniają w nas głęboką ufność w Jej pomoc. Czyż całe życie Maryi nie świadczy o tym, iż została ona od Boga przeznaczona na doradczynię w tym, co dotyczy spraw Jezusa? Pismo św. mówi że Maryja zgłębiała Boże zamiary i intencje Jezusa: "Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu" (Łk. 2,19). A w innym miejscu: "Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono" (Łk. 2,33). To zgłębianie trwało przez 33 lata, a wraz z nim wzrastała stopniowo w Maryi znajomość zamiarów Jezusa i zdolność wyboru odpowiednich środków do ich realizacji.

Jak dobrze Maryja potrafi radzić, daje nam tego niezbity tego dowód sam Boski Zbawiciel poprzez cud w Kanie. Bezpośrednią przyczyną cudu było przecież polecenie Matki Najświętszej: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie"

(J 2,5). Tak zwraca się Maryja do sług i to w chwili, gdy Pan pozornie odrzuca Jej prośbę, mówiąc: "Czyż to jest moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja." (J 2,4). Maryja jednak wie jak trzeba rozumieć te słowa. Ona czyta w Sercu Jezusa jak nikt inny i pomimo wszystko udziela sługom swej rady, a Jezus nagradza Jej niezachwianą ufność wspaniałym cudem. Ten fakt równocześnie wyjawia Boży zamiar: w Jego Królestwie, w Królestwie Syna, Maryja będzie wszystkiemu pośredniczyła i Ona sama będzie nas najpewniej prowadziła swą matczyną ręką.

 

Nabożeństwo do Matki Bożej Dobrej Rady jest nabożeństwem opatrznościowym, szczególnie dla tych wszystkich, którzy bezpośrednio lub pośrednio oddają swe siły na służbę misjom. Gdy Pan Jezus wstąpił do nieba, misja Maryi na ziemi jeszcze się nie skończyła. Pan Jezus chciał, by Ona jeszcze przez wiele lat pozostała na ziemi jako doradczyni i mistrzyni dopiero co założonego Kościoła, a szczególnie apostołów. Maryja czerpała dłużej i intensywniej ze źródła mądrości, bo czymże były trzy lata, które Jezus poświęcił szczególnie formacji swych apostołów i uczniów, w porównaniu

z trzydziestoma latami, które poświęcił doskonaleniu swej Świętej Matki w Nazarecie? Któż więc lepiej od Maryi mógł radzić apostołom jak powinni prowadzić w duchu Jezusa powierzoną im ewangelizację świata? Chrystus powiedział: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...” (Mk 16,15). To była Jego ostatnia wola, Jego ostatnie polecenie.

A Maryja pozostaje tu na ziemi i nieustannie powtarza to polecenie, dodając: «Wszystko co wam powie, to czyńcie, ale przede wszystkim to, co Jemu najbardziej leży na sercu, głoszenie Ewangelii aż po krańce ziemi».

Maryja mówi to nie tylko apostołom i ich prawowitym następcom, misjonarzom; mówi to coraz głośniej aż po dzisiejsze czasy wielu kapłanom i świeckim. Niewątpliwie to Ona, zawsze dyskretna i ukryta, jak to jest Jej zwyczajem, to Ona swoją dobrą radą i za pośrednictwem daru Rady, wzbudza ten ruch mający na celu ewangelizację krajów misyjnych. Święty Proboszcz z Ars, mówiąc o Darze Rady, trafnie określa, iż poszerza on nasze horyzonty i uczy nas patrzeć na wszystko

w szerszej perspektywie. Bo co stanowi największą przeszkodę do owocnego rozwoju idei misyjnej w narodzie katolickim? Jest nią właśnie ciasne spojrzenie, które ukazuje nam potrzeby własnej Ojczyzny jako jedynie konieczne, czyniąc nas nieczułymi na dobro i zło naszych dalekich braci w krajach misyjnych. Jest więc rzeczą jasną, że jeżeli za pośrednictwem Maryi otrzymujemy Dar Rady, dar dobrej rady, to nie możemy czynić inaczej jak tylko myśleć i czuć z wielkoduszną apostolskością, działając proporcjonalnie do naszych możliwości. To Maryja, Matka Dobrej Rady, wzbudza w sercach katolików ideę misyjną i podtrzymuje ją, to Ona podpowiada wielu, by w możliwy im sposób uczestniczyli w dziele ewangelizacji. Maryja wzywa nas nie tylko do działania, ale także kieruje nami w spełnianiu tego wzniosłego zadania.

 

bł. Maria Teresa Ledóchowska, 1912

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło